වින්බර්ග්ස්රිවරේ

කෝණයන් තිරස් පෝෂණයකින් සමන්විත වේ.

ෙරොටර් පළල 100 සෙ.මී.

ප්‍රිය පෙරනයක් සමඟ සවි කළ හැකිය.