වින්බර්ග්ගේ ටර්ට් එක තිරස් අතට පෝෂණය වේ

ෙරොටර් පළල 100 සෙ.මී.

Winbergrivare සඳහා තිරස් පෝෂකය