හිම නගුල

උදාහරණයක් ලෙස හෝල්ඩර් විසින් වාහකයන් ක්‍රියාත්මක කරයි