ස්විචයන්

විවිධ ගියර් අනුපාත සහ විවිධ ප්‍රමාණවලින් ගියර් විශාල ප්‍රමාණයක් ටොන් 20 ක් පමණ බරයි.

ඇත්තෙන්ම විශාල ගියර් දෙකක් - සාමාන්‍යයෙන් පිටත යමක්!
නිෂ්පාදකයා පොලිසියස්. දිග 3,8 m උස 1,9 m පළල 0,8 m