නොර්බක්‍රොස් සඳහා ගියර් පෙට්ටි

මෝටර සහ ඉස්කුරුප්පු සහිත සම්පූර්ණ ගියර් අලෙවි කළ හැකිය