තෙල් දාහකය සහිත උණුසුම් වායු බොයිලේරු

ධාරිතාව පැයකට තෙල් කිලෝග්‍රෑම් 14-30 කි

ටිල්ව් 1977