තාපන හුවමාරුව 5 මෙගාවොට්

මල නොබැඳෙන වානේවල තාපන හුවමාරුකාරකය සහ විදුලි පංකාව.

උණුසුම් වාතයෙන් මෙගාවොට් 5 ක උණු වතුර නිස්සාරණය කිරීමට භාවිතා කර ඇත.

ඔබට උණු වතුර සඳහා ප්‍රවේශය ඇත්නම් උණුසුම් වායු බැටරියක් ලෙසද භාවිතා කළ හැකිය.

නල බැටරි පහක් සහ සම්බන්ධතා.