රෝලර් කන්ඩිෂනර්

ගොරෝසු තලා දැමීම සඳහා දත් රෝලර් දෙකකින් සහ සිහින් තලා දැමීම සඳහා සුමට රෝලර් වලින් සමන්විත වේ.

ත්‍රිකෝණය මත ඉදිකර ඇත.

දෘඩ ද්‍රව්‍ය කුඩා පරිමාණයෙන් තලා දැමීමට සුදුසු ය.