කුඩු සිම් 2500

හයිඩ්‍රොලික් ඇක්ටිව් සමඟ සෙමින් චලනය වන රෝලර් කුඩු / ෂ්රෙඩර් ඕසී 2500.
භාග ප්‍රමාණය 50 mm සහ ඊට වැඩි වන අතර එය ක්‍රියාත්මක වන විට පියවරෙන් පියවර වෙනස් විය හැකිය.
ආදාන විවෘත කිරීම 2400 මි.මී.
250 kW විදුලි මෝටරයක්.
අමතර කොටස්.