කුඩු ඊඑම්එම්

නිෂ්පාදකයා: ඊඑම්එම්

වර්ගය: වී 1600

දිග: 160 සෙ.මී.

අවුරුදු ආකෘතිය: 1977