පෝෂක / වාහක පටිය

ඔසවා තැබීම
දිග 8 m
පෝෂක / වාහක පටිය සවි කිරීම සඳහා සුදුසුය