වාහක පටිය ආවරණය කර ඇත

විවෘත කළ හැකි තොප්පි සහිත සංවෘත වාහක පටිය.

මුළු දිග: මීටර් 16 ක් පමණ

කලාප පළල: 85 සෙ.මී.