වාහක පටිය මුකෙල්න්

මීටර් 15 ක් පමණ දිග.

රබර් මැට් මත කලාප පළල: 65 සෙ.මී.