කොරපොතු සහිත වාහක පටිය

දිග: මීටර් 4 ක් පමණ

කලාප පළල: 80 සෙ.මී.