වාහක පටි සහ රබර් ආවරණ

විවිධ දිග, පළල සහ .ණකම විශාල එකතුවකි.