වාහක පටිය දළ වශයෙන් ඇඹරී ඇත

දිග: මීටර් 16 ක් පමණ

පළල: 85 සෙ.මී.