මීටර් 15 ක් පමණ දිග වාහක පටිය

රබර් මැට් මත කලාප පළල: 80 සෙ.මී.

සම්පූර්ණ ගොඩනැගිලි පළල: 110 සෙ.මී.