ප්‍රවාහනය / තෝරා ගැනීමේ ටේප් කම්හල

මීටර් 18 ක් පමණ දිග, පළල මීටර් 1,80 ක් පමණ වේ