සිසිලන ඉස්කුරුප්පු

සිසිලන ඉස්කුරුප්පු
දිග මීටර් 6 x පළල 1,4 m
අමතර ගියර් 2 ක් ද ඇත
සිසිලන අළු, ෆවුන්ට්‍රි වැලි හෝ ඊට සමාන භාවිතා කළ හැකිය.