ටිපර් ට්‍රක් කොකුම්

කොකුම් 425 බී ටිපර් ට්‍රක් ආකෘති වර්ෂය 1979.

පැටවීමේ ධාරිතාව ටොන් 10 කි.