වානේ සිලෝ 500 kbm

පෙති, සිමෙන්ති, ධාන්ය සහ තවත් දේ සඳහා සුදුසු වානේ සිලෝ.

විදුලි මෝටරය සහ ධාවකය සමඟ සම්පූර්ණ කරන්න. නිදහස් බරක් සහිත ස්ථාවර ඉදිකිරීම.

පෙරහන් පද්ධතිය ඇතුළුව.

1000 kbm දක්වා වැඩි කළ හැකිය.