ස්ටෙල්ලමෙල්මාටරේ

මීටර් 12 ක් දිග, පළල මීටර් 1,6 කි