ස්ථාවර යකඩ කණු

මීටර් 10 ක් දිග, විෂ්කම්භය 40 සෙ.මී.