ස්ලැග් කුඩු

අතිශයින් විශාල පහරවල් සහිත කුඩු.

නිදහස් පැද්දීම නමුත් ග්‍රිල් එකකින් සවි කළ හැකිය.

මීටර 1 ක් පළල සහ අමතර පන්ච් අමතර රෝටර්