ඉස්කුරුප්පු තිරය

සෙන්ටිමීටර 3 ක විෂ්කම්භයක් සහිත වෙනස් 3,5 m පෙරනයක්

දැල් ප්‍රමාණ:

පෙරනයක් 1: වටකුරු පෙරනයක් සිදුරු දියමන්ති 60 මි.මී.

පෙරනයක් 2: වටකුරු පෙරනයක් සිදුරු දියමන්ති 20 මි.මී.

පෙරනයක් 3: දිගටි පෙරනයක් සිදුරු 70 × 15 මි.මී.