කේන්ද්‍ර රහිත ඉස්කුරුප්පු ඇණ සහිත ඉස්කුරුප්පු නියනක්

දිග: මීටර් 5 යි

පළල: 60 සෙ.මී.