ස්ථාවරය ඉලක්ක කර ගන්න

තිර තට්ටුවේ මානයන්: පළල 1,20 x දිග මීටර් 3,0 කි.