වෙනම පැටවුම්කරු දිගු ජෝන්

පරාසය මීටර් 10 ක් පමණ වේ.
කොන්ක්‍රීට් පිරවූ වානේ නළය මත පහසුවෙන් ඉවත් කළ හැකිය.
විදුලි හයිඩ්‍රොලික් ක්‍රියාකාරිත්වය.