වැලි පැතිරීම

Fjärås spreader, 2,5 1100 F ටයිප් කරන්න, උදාහරණයක් ලෙස, දරන්නා විසින් වාහකයන් ක්‍රියාත්මක කරයි.