රිවරේ - ජංගම

පොතු, ටර්ෆ්, ටර්ෆ් ආදිය සඳහා සුදුසුය.

කඳුළු සලන්නන්, ආහාර තීරු සහ ආහාර තීරු ඇතුළත් වේ.

තුවා සහිත රෝද පාදම මත සවි කර ඇත.