මවුස් රෝලර් කන්ඩිෂනර්

ඔරොත්තු දෙන ස්ටුඩ් රෝලර් දෙකක් සහිත කුඩු
පරිභෝජනයේ මානයන් 75 x 115 සෙ.මී.
සංචිතයේ රෝලර් දෙකක්.