කඩදාසි කුඩු, සම්පූර්ණ ශාකය

සිහින් වියෝජන ශාකය.

කඩදාසි - දැව - කංසා - පිදුරු සහ තවත් බොහෝ සැහැල්ලු ද්‍රව්‍ය සිහින්ව දිරාපත් කිරීම සඳහා සම්පූර්ණ බලාගාරය.

සුළි සුළඟ සඳහා ද්‍රව්‍ය නිස්සාරණය සමඟ හුවමාරු කළ හැකි දැලක තහඩු සහිත අධිවේගී ඇඹරුම් යන්තය.

ආකලන මිශ්ර කිරීම සඳහා ඉස්කුරුප්පු ඇණ සමඟ සිලෝ. ද්‍රව්‍ය පැටවීම සඳහා ආහාර රෝලර් සමඟ ආහාර පටිය. බල පද්ධතිය සමඟ සම්පූර්ණ කරන්න.