ඕම් ඕස්

කින්නේ මස්කින්ටෙක්නික් ඒ.බී. fuel න ඉන්ධන සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණ කර්මාන්තය සඳහා දිරාපත්වීමේ උපකරණ පිළිබඳ වසර 50 ක පළපුරුද්දක් ඇත.

දිරාපත්වීම, හැසිරවීම සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය සඳහා විවිධ වර්ගයේ භාවිතා කළ උපකරණ විශාල ප්‍රමාණයක් අපි විකුණන්නෙමු.

අප සමඟ විවිධ වර්ගවල පාවිච්චි කරන ලද සංරචක, උදා: අමතර කොටස්, චුම්බක, වාහක, ගියර්, විදුලි මෝටර සහ තවත් බොහෝ දේ ඔබ සොයා ගනු ඇත.

ඔබගේ විමසුම සමඟ අපට විද්‍යුත් තැපෑලක් එවන්න! sales@kinnemaskinteknik.com