නොර්බා / අපද්‍රව්‍ය ඉස්කුරුප්පු ඇණ

සෙමින් චලනය වන රෝලර් කුඩු