මිචිගන් 270 රෝද පැටවුම් අවුරුදු ආකෘතිය 1987

මිචිගන් 270 රෝද පැටවුම:
මුළු බර ටොන් 42, පැය 8314
ඔබට අඩු මිලකට බලවත් යන්ත්‍රයක් අවශ්‍ය නම් පරිපූර්ණයි.
ටයර් සහ තවත් දේ ඉවත් නොකර ට්‍රේලරයක් මත ධාවනය කළ හැකිය.