කකුල් සහිත යාන්ත්‍රික ප්‍රවාහන බාර් රියදුරු

බාර්ක්හග් බීපීඑච් 211

ලෝහ සීරීමට එරෙහිව වානේ අවුලුවාලීම.