මතුපිට පස්

සැහැල්ලු වගා බිම්, මැටි පසෙහි පැල සඳහා සුදුසු ය.

විශාල ප්රමාණ ලබා ගත හැකිය.