සයිට් ස්කකෝ

තරමක් භාවිතා කරන පෝෂක / පෙනීම.

ද්විත්ව කම්පන

පෝෂණ වගුව / තිරයේ මතුපිට ප්‍රමාණය: දිග මීටර් 6,5 x පළල මීටර් 1,8 කි.

අද එය ට්‍රේලරයක් මත සවි කර ඇත. (පහත පින්තූරය බලන්න)