-උඩ ඇඳුම

හයිඩ්‍රොලික් ඩ්‍රයිව්

දිග මීටර් 11.5 කි

පළල මීටර් 3.60 කි