ක්‍රෂ් රොක්ස්ටර් R900 අවුරුදු ආකෘතිය 2007

හොඳ තත්ත්වයේ ස්වීඩන් විකුණන ලද බලපෑම් කුඩු.

ධාවන කාලය පැය 6005 කි
කොන්ක්‍රීට් කුඩු කිරීමට සුදුසු කුඩු, ස්ලැග්, හුණුගල් සහ තවත්.
අප සතුව රෝද පැටවුම් විකිණීමට ඇත, මිචිගන් 270 කුඩු පැටවීම සඳහා.