විශාල මාදිලියේ මස් ඇඹරුම් යන්තය

සාදන්න: පැල්මියා - ස්ටොක්හෝම්

බොහෝ පිහි සහ උපාංග සමඟ.