අප හා සම්බන්ධ වන්න

කින්නේ මස්කින්ටෙක්නික් ඒ.බී.
ප්‍රකාශන මාර්ගය 3
533 74 හෙලෙකිස්
ස්වීඩනය

Tel +46(0)510-862 00
+46(0)705-36 81 97

sales@kinnemaskinteknik.com