සම්පීඩකය

නිෂ්පාදකයා CECCATO ආකෘතිය NAH 5K / B.

ධාරිතාව 3.6 dm3, 1.57 Mpa