පිහි ඇඹරුම් යන්තය

පිහි සහ දැලක තහඩුව සහිත සිහින් ඇඹරුම් මෝල.

ප්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය දිරාපත් කිරීම සඳහා