අධෝරක්ත නල

උපරිම පරාවර්තනය සඳහා රන් ආලේපිත දරන්නන්.

තාප ධාරිතාව 3 kW.

දිග: 82 සෙ.මී.

පළල: 5 සෙ.මී.

උස: 4 සෙ.මී.

සියලු වර්ගවල වියළීම හෝ උණුසුම සඳහා ප්රයෝජනවත් වේ.