හෝවා හි කාර්මික දේපල

දේපළ ස්ටෝර්කිලා 1:43 මීටර් 76.230 ක භූමි ප්‍රමාණයක් සහිත බිම් කොටසකින් යුත් ගුල්ස්පන්ග් මහ නගර සභාව2 බොහෝ දුරට පදික මතුපිට විකිණීමට ඇත.

අවශ්ය නම්, ප්රදේශය 150.000 - 175.000 m දක්වා පුළුල් කළ හැකිය3. පර්යන්ත පහසුකම ලෙස සුදුසු කාර්මික ප්‍රදේශය.

(සිතියමේ මුළු ප්‍රදේශය)

තමන්ගේම ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සඳහා මෙගාවොට් 2 ක ප්‍රදේශයකට විදුලි සැපයුම.

ප්‍රදේශයේ මීටර් 4.000 - 5.000 අතර විවිධ ගොඩනැගිලි ඇත2.

දේපළ පිහිටා ඇත්තේ අධිවේගී ඊ 20 ආසන්නයේ ය.

අපට විකිණීමට Lidköping හි දේපලක් ද ඇත.