හයිඩ්රොලික් ග්රහණය

ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි බර වැඩ.

158 සෙ.මී., පළල 130 සෙ.මී.