රෝද ලෝඩරය හුන්ඩායි එච්එල් 780-3 ඒ

අනවශ්යයි
රෝද ලෝඩරය හියුන්ඩායි එච්එල් 780-3 ඒ, වසර ආකෘතිය 2005. පැය 9. මුළු බර ටොන් 662 කි. හොඳ තත්ත්වයේ සහ හොඳ ටයර්.