අත් වර්ග කිරීමේ ස්ථානය

මීටර් 12-14 ක් පමණ දිගින් යුත් අත් වර්ග කිරීමේ බලාගාරය / අච්චාරු දැමීමේ ස්ථානය.
ප්‍රතිදානය සහිත පෝෂක සාක්කුව, පුද්ගලයින් 6 දෙනෙකු සඳහා වගුව වර්ග කිරීම සහ දෘශ්‍යතාව ඇතුළු සම්පූර්ණ පද්ධතිය.