හැම්මාර්ක්‍රොස් ලාඩන්

අච්චු / අපද්‍රව්‍ය සඳහා මිටිය මෝල.

නිෂ්පාදනය කරන ලද්දේ ලාඩන් රවුටෙටොලිසුස් ඕයි විසිනි.

ආදාන පළල: 140 සෙ.මී.

පෝෂක සහ ග්‍රිල් තහඩු.

Vikt 2400 kg, kapacitet 8 kubikmeter/timma.